Services

บริการของเรา

 • บริการดูแลและพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

 • บริการอาหารตามหลักโภชนาการ ภายใต้การดูแลและควบคุมโดยนักโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดยมี อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ  กรณีให้อาหารทางสายยาง จะได้รับอาหาร 4-5 มื้อ หรือตามแพทย์สั่ง

 • บริการเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว (ส่วนตัว) พร้อมทำความสะอาด

 • บริการกายภาพบำบัดพื้นฐาน

 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมบำบัดต่างๆ

 • มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ (อัตราการเต้นของหัวใจ, ชีพจร, ความดัน) ทุกวัน เจาะน้ำตาลตรวจเบาหวาน และอื่นๆตามแพทย์สั่งพร้อมลงบันทึกรายงานอาการผู้สูงอายุ

 • บริการเปลี่ยนสายยาง ,สายสวนปัสสาวะ ,ให้อาหาร และอื่นๆ

 • บริการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ตามนัด โดยมี พนักงานติดตามดูแล 1 คน คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน ก่อนการเข้าพัก

 1. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของญาติ และของผู้เข้าพักคนละ 1 ชุด

 2. ประวัติการรักษา,ยา,บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)

 3. ชำระเงินค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน